Shishido Ryoh

About Shishido

More information about our boy.

  • Profile: the basics about Shishido Ryoh
  • Seiyuu: information about Kusuda Toshiyuki, the voice actor who plays Shishido in the anime
  • TeniMyu: Shishido's musical version